Ekologiczny dom na wodzie

Info 1
Wło­ski ar­chi­tekt Gian­car­lo Zema stwo­rzył "Wa­ter­Nest 100", który jest pły­wa­ją­cą jed­nost­ką miesz­ka­nio­wą. Domek na wo­dzie zo­stał wy­ko­na­ny z drew­na uzy­ska­ne­go z re­cy­klin­gu. Lokum po­sia­da bal­kon, ła­zien­kę, kuch­nię, sy­pial­nię i pokój dzien­ny. Oświe­tle­nie za­pew­nia­ją pa­ne­le umiesz­czo­ne na dachu. Pro­jekt "Wa­ter­Nest 100" jest ide­al­nym roz­wią­za­niem dla ludzi, któ­rzy chcą żyć sa­mo­dziel­nie i w peł­nej har­mo­nii z na­tu­rą.
WaterNest 100

WaterNest 100

WaterNest 100

WaterNest 100

WaterNest 100

WaterNest 100

WaterNest 100

WaterNest 100

WaterNest 100

WaterNest 100

WaterNest 100

WaterNest 100

WaterNest 100

WaterNest 100

Tags: WaterNest 100 ecological water house design idea project nature Giancarlo Zema floating architecture
Posted by creoflick 5 years ago from: http://www.giancarlozema.com/waternest-100/

Leave a comment

Name:
Comment:
 

Loveman

Photo Manipulations by

Pixelated Sculptures

Hyper Realistic Food b

The Biggest Marketing

Life Finds A Way

Mirrors café in Gifu

Nine hours

Party Snails by Soul F

Amazing Grey House in

Happines Brewery

Recycled Magazine Vase

Volcanic Basalt Furnit

Art Attacks

Bella Dia

Modern University in H

The Mine Furniture by

La Muralla Roja Archit

Lighting installatiuon

Unusual paintings by H